Dashain, 2075 (2018) Celebrations in Bangkok

Press Release: Dashain Celebrations in Bangkok   The Dashain Festival of 2075 (2018) was celebrated in a grand manner in Bangkok. The Embassy of Nepal organized various programme to celebrate the Festival. The programmes include, Phulpati: A procession from the Trinath Devalaya reached the Embassy on the day of Phulpati, on 16 October. The Embassy family welcomed the procession, and Read More …

Press Release: Tourism Roadshow in Singapore

Press Release: Tourism Road Show in Singapore   The Embassy of Nepal, Bangkok, Hon. Consulate General of Nepal in Singapore, and Nepal Tourism Board jointly organized a Tourism Roadshow in Singapore on 23 September 2018. The whole-day show was organized within the precincts of a busy metro station of 1 Raffles Link. Hundreds of visitors attended, and viewed, the interesting Read More …

राजदूतावासमा वितरणको लागि तयार अवस्थामा रहेका नेपाली राहदानीहरुको पछिल्लो विवरण (प्रकाशित मितिः ६ सेप्टेम्बर २०१८)

Embassy of Nepal Bangkok, Thailand List of newly arrived Passports (as of 6 September 2018)   यस राजदूतावासमा वितरणको लागि तयार अवस्थामा रहेका नेपाली राहदानीहरुको पछिल्लो विवरण (प्रकाशित मितिः ६ सेप्टेम्बर २०१८) निम्न ब्यक्तिहरुका नेपाली राहदानीहरु तयार भै यस राजदूतावासमा आइपुगेका छन् । सम्बन्धित ब्यक्तिहरु राजदूतावासमा आई आफ्नो राहदानी बुझिलिनुहुन सूचना गरिएको छ ।   S.N. Applicant’s Name Address/ Citizenship Read More …

राजदूतावासमा वितरणको लागि तयार अवस्थामा रहेका नेपाली राहदानीहरुको पछिल्लो विवरण (प्रकाशित मितिः ३१ जुलाई २०१८)

यस राजदूतावासमा वितरणको लागि तयार अवस्थामा रहेका नेपाली राहदानीहरुको पछिल्लो विवरण (प्रकाशित मितिः ३१ जुलाई २०१८) निम्न ब्यक्तिहरुका नेपाली राहदानीहरु तयार भै यस राजदूतावासमा आइपुगेका छन् । सम्बन्धित ब्यक्तिहरु राजदूतावासमा आई आफ्नो राहदानी बुझिलिनुहुन सूचना गरिएको छ । नेपाली राजदूतावास बैँकक । Embassy of Nepal Bangkok, Thailand List of newly arrived Passports (as of 31 July 2018)     S.N.   Read More …

Press Release: Promotional Programme in Phuket

Press Release Promotional Programme in Phuket   The Embassy of Nepal, Bangkok and the Honorary Consulate of Nepal in Phuket jointly organised a Business/Tourism promotion programme in Phuket on 12 July 2018, under the theme of ‘Business Opportunities in Nepal’. Thai Government officials from Phuket and a large number of travel agents/tour operators, businessmen, media persons and representatives of Nepali Read More …

सँशोधित कन्सुलर सेवा दस्तुर

नेपाली राजदूतावास, बैँकक परिवर्तित कन्सुलर सेवा तथा अन्य दस्तुरसम्बन्धी सूचना   यस राजदूतावासबाट प्रदान गरिने कन्सुलर तथा अन्य सेवाहरुको राजस्व दस्तुर यही २०७५ साल श्रावण १ गते(तदनुसार १७ जुलाई २०१८)  देखि लागू हुने गरी देहायबमोजिम कायम गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छः १)                  कल्याणकारी सेवाहररुः क)     कल्याणकारी प्रकारका सेवाहररुः जस्तै, अंग प्रत्यारोपणका लागि सिफारिस, मृतकको Read More …

Press Release: Promotional Programme in Pattaya

Press Release Promotional Programme in Pattaya   The Embassy of Nepal, Bangkok organized a Business/Tourism Promotion programme in Pattaya on 6 July 2018. The programme was organized under the theme of ‘Trekking in Nepal’. A large number of participants, including Thai Government Officials, business entrepreneurs, travel/tour operators, media persons and representatives from the Nepalese community in Pattaya participated in the Read More …

Press Release: Screening of Nepali Film in Bangkok

Press Release Screening of a Nepali Film in Bangkok   The Embassy of Nepal, Bangkok showed the famous Nepali feature film Seto Surya (White Sun) in TK Park, Bangkok on 8 July 2018. A large number of invitees attended the show. The participants included Ambassadors and other members of diplomatic community in Bangkok, representatives from media and travel businesses, Nepali Read More …