Attestation

कन्सुलर प्रमाणीकरण

प्रमाणीकरण प्रक्रियाः
 • यस राजदूतावासबाट प्रमाणित गराउनु पर्ने प्रमाणपत्रहरु नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको कन्सुलर सेवा विभागबाट प्रमाणित भएको हुनु पर्नेछ ।
 • – नोटरी पब्लिक ऐन, नियम अनुसार राजदूतावासबाट कुनै पनि कागजातको प्रतिलिपि प्रमाणित गर्न नमिल्ने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।
 • – नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणित भएका कागजात पुनः यस राजदूतावासबाट प्रमाणित गरिने छैन ।
 • – प्रमाणीकरणको कार्य समान्यतया सोही दिन सम्पन्न गरिने छ ।
 • प्रमाणीकरण दस्तुरः
  • मञ्जुरीनामा, जमानतपत्र, विवाह दर्ता प्रमाणपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र, नाता प्रमाणित,  नागरिकता र  लाइसेन्स, वैवाहिक अवस्थाको प्रमाणपत्र, जन्म दर्ता/मृत्यु दर्ता /सम्बन्धविच्छेद  दर्ता  प्रमाणपत्र, ठेगाना प्रमाणित, नाबालक रजिष्ट्रेशन, सबै  प्रकारका  निवेदनहरु, जो जससंग सम्बन्धित छ भन्ने लिखत वा अन्य यस्तै प्रकारका कागजातहरु प्रमाणीकरणवापत थाइल्याण्डमा बसोबास गर्ने नेपालीहरुका लागि थाई भाट १,४०० (एक हजार चार सय) तथा यो राजदूतावास सहप्रमाणित भएका अन्य मुलुकहरु (क्याम्बोडिया, भियतनाम, लाओस र सिँगापुर) मा बसोबास गर्ने नेपालीहरुका लागि प्रति कागजात अमेरिकी डलर ४० (चालीस) ।
  • बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जारी भएका कागजातका प्रतिलिपि प्रमाणीकरण वा बसाई/सराई वा प्रहरी प्रतिवेदन वा चिकित्सकको प्रमाणपत्र, कबुलियतनामा (Affidavit), उत्पत्तिको प्रमाणपत्र (Certificate of Origin) वा यस्तै प्रकारका अन्य कागजातहरुवापत थाइल्याण्डमा बसोबास गर्ने नेपालीहरुका लागि थाई भाट १,७५० (एक हजार सात सय पचास) तथा यो राजदूतावास सहप्रमाणित भएका अन्य मुलुकहरु (क्याम्बोडिया, भियतनाम, लाओस र सिँगापुर) मा बसोबास गर्ने नेपालीहरुका लागि प्रतिकागजात अमेरिकी डलर ५० (पचास) ।
  • अन्य दस्तुरको लागि यस राजदूतावासको सूचना हेर्नुहोला ।