Visa Information In Thai

ระเบียบการขอวีซ่า

บุคคลสัญชาติไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศเนปาลต้องทำเรื่องยื่นขอวีซ่าซึ่งท่านสามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มการขอวีซ่าได้ที่สถานทูตฯ หรือดาวน์โหลดได้ที่
https://th.nepalembassy.gov.np/

โปรดทราบว่า อายุของวีซ่ามีระยะเวลา 6 เดือน นับจากวัน เดือน ปี ที่ประทับบนสติ๊กเกอร์วีซ่า อย่างไรก็ดี ท่านสามารถเดินทางท่องเที่ยวภายในเนปาล หรือเข้า-ออกประเทศเนปาลได้ไม่จำกัดครั้ง (Multiple Entry) ตามประเภทวันของวีซ่าที่ท่านยื่นเรื่องสมัคร (วีซ่าท่องเที่ยวประเภท 15 วัน, 30 วัน หรือ 90 วัน) โดยนับจากวันแรกที่ท่านเข้าประเทศเนปาล

เอกสารประกอบการพิจารณาการยื่นขอวีซ่า

  1. หนังสือเดินทาง (ที่มีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันยื่นขอวีซ่า)
  2. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ
  3. แบบฟอร์มการขอวีซ่า (ซึ่งผู้ขอต้องกรอกหรือพิมพ์ข้อมูลทุกข้อเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
  4. รูปถ่ายสี 1 รูป (ขนาด 2×2 นิ้ว ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่อัดภาพแบบสติ๊กเกอร์และไม่สวมแว่นตากันแดด) ติดที่มุมขวาของแบบฟอร์มขอวีซ่า
  5. ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม

บุคคลที่ถือพาสปอร์ตไทยและชาวต่างชาติสัญชาติอื่นๆ ชำระค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า ดังนี้

วีซ่าท่องเที่ยวประเภท Multiple Entry 15 วัน 1000 บาท / ท่าน

วีซ่าท่องเที่ยวประเภท Multiple Entry 30 วัน 1,650 บาท / ท่าน

วีซ่าท่องเที่ยวประเภท Multiple Entry 90 วัน 4,150 บาท / ท่าน

ผู้ที่ต้องการยื่นเรื่องขอวีซ่า สามารถขอวีซ่าแบบประเภท Visa-on-Arrival ได้ที่ช่องทางอนุญาตด่านตรวจคนเข้าเมือง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติตรีภูวัน
ซึ่งท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงินสกุลเงินสหรัฐ (USD) (วีซ่าท่องเที่ยวประเภท 15 วัน: 30 US$, วีซ่าท่องเที่ยวประเภท 30 วัน: 50 US$ และ วีซ่าท่องเที่ยวประเภท 90 วัน: 125 US$) เและโปรดเตรียมรูปถ่ายสีพื้นหลังสีอ่อน ขนาด 2×2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ เพื่อประกอบการยื่นขอวีซ่าด้วย

อย่างไรก็ดี หากท่านประสงค์ที่จะดำเนินเรื่องขอวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูตทูตเนปาล กรุงเทพมหานคร ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงินบาทไทย (THB) เท่านั้น

เวลาทำการของแผนกวีซ่า

เวลายื่น-รับ เอกสารขอวีซ่า: 09.00 – 12.00 น. (วันจันทร์ – ศุกร์) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

เวลารับเล่มหนังสือเดินทาง: 14.30 – 16.30 น. (วันจันทร์ – ศุกร์) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

เวลาดำเนินการ

โดยปกติแล้ว จะใช้เวลา 1 วันทำการ (นับรวมวันที่ยื่นขอวีซ่า) ในกรณีที่ต้องใช้ระยะเวลาพิจารณามากกว่า 1 วัน ทางสถานทูตฯ จะแจ้งให้ทราบ

หมายเหตุ:

  • บุคคลที่ถือหนังสือเดินทางข้าราชการฉบับสีน้ำเงินและหนังสือเดินทางทูตฉบับสีแดง จะต้องแนบเอกสารแจ้งความประสงค์ในการเข้าประเทศเนปาลจากกระทรวงการต่างประเทศประกอบการยื่นขอวีซ่า ณ สถานเอกอัครราชทูตเนปาล กรุงเทพฯ อย่างไรก็ตาม หากผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าไม่มีเอกสารดังกล่าว ท่านสามารถทำเรื่องขอวีซ่าได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa-on-Arrival) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติตรีภูวัน, กาฐมาณฑุ โดยไม่ต้องมีหนังสือนำจากกระทรวงการต่างประเทศแนบ
  • ผู้ที่ต้องการทำเรื่องขอวีซ่าอาจมาดำเนินการด้วยตนเองที่สถานทูตฯ หรืออาจจะเป็นตัวแทน อาทิเช่น บุคคลในครอบครัว เพื่อน พนักงานวิ่ง-ส่งเอกสาร หรือตัวแทนการท่องเที่ยว ทั้งนี้ ไม่จำเป็นต้องใช้หนังสือมอบอำนาจในการดำเนินเรื่องแทน
  • เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปี ต้องยื่นเรื่องขอวีซ่า แต่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม
  • พระภิกษุสงฆ์และแม่ชีไทย ต้องยื่นเรื่องขอวีซ่า และต้องชำระค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าตามปกติ
  • บุคคลที่มีสัญชาติดังต่อไปนี้ ไม่สามารถยื่นเรื่องขอวีซ่าแบบประเภท Visa-on-Arrival ได้: Nigeria, Ghana, Zimbabwe, Swaziland, Cameroon, Somalia, Liberia, Ethiopia, Iraq, Palestine, Afghanistan, Syria และ  refugees with travel document.

*** ดาวน์โหลดระเบียบการ PDF คลิกที่นี่