ข้อมูลการขอวีซ่า

ข้อมูลทั่วไป

ชาวต่างชาติทุกสัญชาติรวมไปถึงเด็ก จะต้องทำการขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าประเทศเนปาล โดยการสมัครวีซ่าจะต้องทำการสมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่ online โดยการยื่นขอวีซ่าสามารถทำได้ผ่านตัวแทนของผู้ขอ ซึ่งรวมไปถึง ญาติ ครอบครัว เพื่อน เพื่อนร่วมงาน บริษัทท่องเที่ยว และอื่นๆ โดยตัวแทนสามารถยื่นและรับหนังสือเดินทางกลับแทนผู้ขอวีซ่าได้

สมัครขอวีซ่าผ่านระบบออนไลน์ คลิก Online Visa Application

อายุและระยะเวลาวีซ่า

อายุของวีซ่าเริ่มนับจากวันที่ที่ลงตราอยู่บนสติ้กเกอร์วีซ่า ซึ่งมิใช่วันเดินทางที่ระบุในใบสมัครวีซ่า เมื่อลงตราในหนังสือเดินทางแล้ววีซ่าดังกล่าวจะมีอายุ 6 เดือน อนึ่ง เมื่อลงตราวีซ่าในหนังสือเดินทางแล้ว ต้องเดินทางภายใน 6 เดือน มิเช่นนั้น วีซ่านั้นถือเป็นวีซ่าหมดอายุทันที


เอกสารยื่นขอวีซ่า

ผู้เดินทางจะต้องยื่นเอกสาร ดังต่อไปนี้

โดยวีซ่าที่ลงตราแล้วนั้น สามารถเดินทางเข้า-ออกได้มากกว่า 1 ครั้ง หมายถึงสามารถเดินทางเข้า-ออกได้ภายในระยะเวลาที่สมัครวีซ่าไว้หรืออยู่ภายในประเทศได้ตามระยะเวลาที่สมัครวีซ่าไว้ ซึ่งคือ 15 วัน 30 วัน และ 90 วัน นับจากวันที่เดินทางเข้า

  1. หนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน หรือ 180 วัน โดยหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างไม่น้อยกว่า 2 หน้า
  2. หลักฐานการกรอกข้อมูลบนเว็บไซต์ Online Visa Application
  3. ชำระค่าวีซ่าออนไลน์ (ค่าธรรมเนียมวีซ่าชำระแบบโอนหลังอนุมัติจากเจ้าหน้าที่)
  4. เอกสารที่เพิ่มเติมอื่นๆ 

อัตราค่าวีซ่า

  • วีซ่าท่องเที่ยว 15 วัน เดินทางเข้า-ออกได้หลายครั้ง: 1,200 บาท
  • วีซ่าท่องเที่ยว 30 วัน เดินทางเข้า-ออกได้หลายครั้ง: 2,000 บาท
  • วีซ่าท่องเที่ยว 90 วัน เดินทางเข้า-ออกได้หลายครั้ง: 5,000 บาท

ระยะเวลาการออกวีซ่า

ยื่นหนังสือเดินทางและเอกสารได้ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9:00 – 12:00 น. เท่านั้น

รับหนังสือเดินทางคืนได้ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 14:30 – 16:30 น. เท่านั้น

โดยการออกวีซ่านั้น ใช้เวลา 2 วันทำการ


หมายเหตุ

  1. เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี จะต้องทำการยื่นขอวีซ่า แต่ได้รับการยกเว้นการชำระค่าวีซ่า
  2. พระไทย และ แม่ชี จะต้องทำการยื่นขอวีซ่าและต้องชำระค่าวีซ่า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

Email: nepalvisabkk@gmail.com (ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า), eonbangkok@mofa.gov.np (ข้อมูลอื่นๆ)

โทร +66 (0)23902280 หรือ +66 (0)23917240

แฟกซ์ +66 (0)23812406

*** ข้อมูลเพิ่มเติม Citizens’ Charter