दूतावासबाट प्रदान गरिने सेवा शुल्क परिवर्तन भएको सम्बन्धमा।